Toggle navigation
19/08/2019 | 07:22 GMT+7
ชาวเวียดนามเชื่อเสมอว่าอำนาจอธิปไตยของชาตินั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และต้องได้รับการปกป้องโดยคนในชาติ และสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากต่างชาติได้ แต่ไม่ควรพึ่งพาประเทศอื่น ๆ เป็นหลัก
17/08/2019 | 12:23 GMT+7
นาง เลถิทูหั่ง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเวียดนามและต่างประเทศเกี่ยวกับการที่เรือสำรวจไหหยาง 8 ของจีนรุกล้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล่ทวีปเวียดนามอีกครั้ง
09/08/2019 | 12:02 GMT+7
ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในบ่ายวันที่ 8 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย นาง เลถิทูหั่ง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ย้ำว่า วันนี้ ครบรอบ52 ปีวันก่อตั้งองค์การอาเซียน ได้มีการเปิดสำนักงานใหม่ของคณะเลขาธิการอาเซียน ...
08/08/2019 | 10:13 GMT+7
บทนำ เมื่อ 10 ปีก่อน เวียดนามได้นำเสนอรายงานการกำหนดขอบเขตพื้นที่นอกเขตไหล่ทวีปไปยังองค์การสหประชาชาติเพื่อยืนยันถึงความชอบธรรมในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และการปกป้องสิทธิของเวียดนามบนพื้นที่ภายนอกขอบเขตไหล่ทวีป ...
06/08/2019 | 09:52 GMT+7
ผมคิดว่าพวกเราไม่อาจที่จะปล่อยให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ทางทะเลของเรา  ผมได้กล่าวถึงประเด็นนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว พวกเราไม่สามารถอ้างอิงถึงเหตุผลใดๆ ได้เลยในการที่จะปล่อยให้สูญเสียพื้นที่ทางทะเลและหมู่เกาะ
Latest news
Most view